Εποπτεία & συμβουλευτική επιχειρήσεων

Το προσωπικό δυναμικό της Union αποτελείται από πτυχιούχους λογιστές και συμβούλους διοίκησης επιχειρήσεων που μπορούν να αναλάβουν την εποπτεία και την συμβουλευτική για όλο το φάσμα των εταιρειών

rogdianakis_17

Εποπτεία & συμβουλευτική επιχειρήσεων

Στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων αντιμετωπίζει προβλήματα στον έλεγχο, στον στρατηγικό σχεδιασμό καθώς και στην οργάνωση των εμπορικών και χρηματοοικονομικών τους δραστηριοτήτων. Tο εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών της UNION FINANCIAL ASSOCIATES δύναται να καλύψει το σύνολο αναγκών οποιασδήποτε σύγχρονης επιχείρησης.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε φορολογικά & ασφαλιστικά θέματα

 • Οργάνωση σεμιναρίων για λογιστικά, φορολογικά και εργατικά θέματα, για την ενημέρωση και την εκπαίδευση του προσωπικού που στελεχώνει το λογιστήριο των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων
 • Δυνατότητα αναδιοργάνωσης λογιστηρίων με σύγχρονα συστήματα πληροφορικής
 • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων
 • Συμβουλές Μηχανοργάνωσης / Μηχανογράφησης
 • Αξιολόγηση του λογιστηρίου της επιχείρησης σε περίπτωση ελέγχου από τις αρμόδιες Υπηρεσίες

Οικονομική διαχείριση - Οργάνωση Εσωτερικός έλεγχος

 • Διαπραγμάτευση και επαναπροσδιορισμός κόκκινων δανείων
 • Διαχείριση στην έκδοση επαγγελματικών δανείων για την χρηματοδότηση επενδύσεων
 • Οικονομικό και εμπορικό προγραμματισμό – σύνταξη προϋπολογισμών (Budgeting)
 • Σχεδιασμό πολιτικών και διαδικασιών της επιχείρησης (business plan)
 • Διαχείριση ρευστότητας , πιστώσεων και δανείων, μελέτη τραπεζικής χρηματοδότησης. Διαχείριση κινδύνου – μελέτη βιωσιμότητας
 • Μέθοδο κοστολόγησης με βάση τις δραστηριότητες (Activity Based Costing)
 • Συμφωνία λογαριασμού κερδών και ζημιών (P&L statement) για ακρίβεια πιθανών αποκλίσεων προϋπολογισμού
 • Καταστάσεις ταμειακών ροών και οργάνωση του ταμειακού προγραμματισμού
 • Αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων
 • Στατιστικές αναλύσεις και παρακολούθηση